Laboro 2019

Laboro
Outplacement I Loopbaanadvies I Loopbaancoaching I Advies

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Laboro voor de onderdelen:
Outplacement I Loopbaanadvies
Loopbaancoaching I Advies
of een combinatie van bovengenoemde dienstverlening.
Het is partijen toegestaan om, met wederzijdse goedkeuring, van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken, zulks vooraf schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend danwel door Laboro schriftelijk is bevestigd.
Artikel 2 Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, in dit geval de partij die aan Laboro een opdracht heeft gegeven zoals in artikel 1 omschreven, verder te noemen “Opdrachtgever”.
Laboro : Laboro, verder te noemen “Laboro ”.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Laboro , voor de uitvoering waarvan door Laboro derden dienen te worden betrokken.
Opdracht: de opdracht tussen Laboro en de Opdrachtgever volgens deze Algemene Voorwaarden.
Honorarium/Fee: de vergoeding aan Laboro voor de dienstverlening welke vooraf schriftelijk is vastgelegd.
Cliënt: de persoon die als medewerker door de Opdrachtgever is aangewezen en die door Laboro voor begeleiding is geaccepteerd voortvloeiend uit deze opdracht.
Deze medewerker heeft op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet gekozen voor de dienstverlening van Outplacement, Loopbaanadvies, Loopbaancoaching, Advies of een combinatie hiervan en heeft ingestemd met de hem/haar aangaande bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden van Laboro .
Artikel 3 Toepasselijkheid
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Laboro en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Laboro niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Laboro in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 4 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes zijn gebaseerd op de bij Laboro beschikbare informatie.
. 1 Alle offertes en aanbiedingen van Laboro zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
. 2 Laboro kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
. 3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
. 4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Laboro daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Laboro anders aangeeft.
. 5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Laboro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Laboro 2015
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 5 Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
De overeenkomst tussen Laboro en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Laboro derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Laboro dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Laboro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Laboro heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien door Laboro of door Laboro ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Laboro is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren tenzij anders is overeengekomen.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Laboro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Laboro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Laboro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Laboro zijn verstrekt, heeft Laboro het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Laboro ter beschikking heeft gesteld. Laboro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Laboro is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Laboro zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Laboro gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Laboro bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Laboro op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
10.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Laboro een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.
11. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Laboro gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Laboro die daardoor direct of indirect ontstaat.
12.Indien Laboro met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Laboro niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
13.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Laboro :
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; of
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Laboro rustende verplichting ingevolge de wet.
– Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
- Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Laboro de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. – Indien Laboro op verzoek of met instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de overeenkomst vallen, worden 
deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever vergoed volgende de gebruikelijke tarieven van Laboro .
- Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
– Alle door Laboro verstrekte stukken, zoals offertes, trainingsmateriaal, oefeningen, rapporten, testen etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laboro worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Laboro is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Laboro ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Laboro kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Laboro bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Laboro kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Laboro op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Laboro de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Laboro tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Laboro gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Laboro gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Laboro, zal Laboro in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Laboro extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Laboro anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Laboro vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Laboro op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een overeengekomen opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereserveerde, gehuurde of aangekochte of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 7 Overmacht
1. Laboro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Laboro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Laboro niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Laboro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Laboro zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Laboro kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Laboro ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Laboro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Onder overmacht wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte of andere verhindering van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen; storingen aan en/of verlies van apparatuur.
6. Laboro heft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Laboro haar verbintenis had moeten nakomen.
7. Indien er bij Laboro bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan of als Laboro door de overmacht slecht gedeeltelijk aan de verplichting kan voldoen, is Laboro gerechtigd dat deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
Artikel 8 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen14 werkdagen na factuurdatum, op een door Laboro aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Laboro aangegeven. Laboro is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Tenzij anders overeengekomen worden voor overeenkomsten die betrekking hebben op opdrachten waarvan het totaalbedrag< € 1000,00 (excl. btw) is, ineens (en twee weken na de start van de opdracht) aan Opdrachtgever gefactureerd. Overeenkomsten voor opdrachten waarvan het totaalbedrag > € 1000,00 maar < € 2000,00 (excl. btw) is, worden in twee termijnen (50% bij de start en 50% halverwege de opdracht gefactureerd. Voor overeenkomsten die betrekking hebben op opdrachten waarvan het totaalbedrag > € 2000,00 (excl. btw) is, wordt in drie termijnen aan de Opdrachtgever gefactureerd: 30% bij de start, 40% halverwege en 30% bij het einde van de opdracht (tenzij anders overeengekomen).
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Laboro heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Laboro kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Laboro kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Laboro verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Laboro echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7. Ingeval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Laboro onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelf al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Laboro aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 9 Informatie
Voor zover de cliënt zelf informatie aan Laboro geeft omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en/of vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma’s, is Laboro niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat Laboro ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Ook ten aanzien van deze informatie is Laboro volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt na schriftelijke toestemming van de cliënt.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien Laboro aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Laboro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Laboro is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Laboro aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Laboro beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Laboro is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Laboro is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Laboro aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Laboro toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Laboro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Laboro of in opdracht van Laboro werkende derden.
8. De aansprakelijkheid van Laboro, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
9. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Laboro beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
10.In afwijking van hetgeen hierboven in lid 10.9 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden de aansprakelijkheid van de Laboro verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Laboro, of door haar ingeschakelde derden.
Artikel 11 Combinatie met andere diensten
Indien Opdrachtgever voor dezelfde cliënt gelijktijdig opdracht heeft gegeven voor een combinatie met andere diensten van Laboro zal hiervan vooraf een schriftelijke integrale opdrachtbevestiging door Opdrachtgever en Laboro worden ondertekend.
Artikel 12 Rechtskeuze
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Laboro partij is, alsmede op deze daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Laboro heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door – in het kader van de overeenkomst Laboro geleverde – blijft eigendom van Laboro totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Laboro gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. De door Laboro geleverde of gegenereerde kennis welke in gevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Laboro veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Laboro daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Laboro ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Laboro gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Laboro bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Laboro zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Laboro en door Laboro aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Laboro zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 14 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Laboro te leveren dienstverlening voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde dienstverlening is van toepassing op overeenkomsten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Laboro kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren dienstverlening of uit te voeren werkzaamheden.
2. De Opdrachtgever is gehouden de geleverde dienstverlening te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele onvolkomenheden dienen binnen zeven dagen na de dienstverlening via mail of schriftelijk aan Laboro te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Laboro in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Laboro in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de afgesproken dienstverlening en hetgeen waartoe hij Laboro opdracht gegeven heeft.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op schadeloosstelling.
5. Indien vaststaat dat de dienstverlening gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Laboro vanwege deze gebrekkige dienstverlening binnen redelijke termijn na retourontvangst van schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Laboro , zorgdragen voor herstel daarvoor aan de Opdrachtgever.
6.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Laboro daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
7.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Laboro en de door Laboro bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 15 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Laboro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Laboro toerekenbaar is. Indien Laboro uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Laboro zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Laboro, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Laboro en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 16 Intellectueel eigendom
1. Laboro behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Laboro heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar bij Laboro en worden u op verzoek kosteloos toegemaild.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Laboro .
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
4. De rechter in de vestigingsplaats van Laboro is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
De Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden op 1 november 2012.

Voor gezien en accoord,
Datum:

Namens
Laboro
Namens
Opdrachtgever
Naam:
Functie:
Handtekening: